Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Activemms

1. EΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
i. Εφ' όσον η ACTIVEMMS, για τεχνικούς ή άλλους λόγους, κρίνει ότι ορισμένη Δράση δεν είναι δυνατό ή επιθυμητό να υλοποιηθεί, ενημερώνει προς τούτο εγγράφως τον Πελάτη πριν από 10 ημέρες.

ii. Η ACTIVEMMS ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε ζημία, ηθική ή υλική, είναι δυνατόν να προκληθεί στον τελευταίο εξ αιτίας της μη υλοποίησης ορισμένης Δράσης λόγω της εμπρόθεσμης εναντίωσης της ACTIVEMMS κατά το προηγούμενο εδάφιο.


2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
i. Η ACTIVEMMS λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα αποστελλόμενα μηνύματα να περιέρχονται στον Πελάτη αμέσως και ασφαλώς και πάντως κατά τη διάρκεια της κρίσιμης Δράσης.

ii. Η ACTIVEMMS θα λειτουργεί τα συστήματα επί 24ώρου βάσεως και εγγυάται τη σωστή λειτουργία για 98,5% των ωρών λειτουργίας.

iii. H ACTIVEMMS θα ενημερώνει on-line τον Πελάτη, μέσω ιστοσελίδων, για την εξέλιξη κάθε Δράσης καθώς και για βασικά στατιστικά στοιχεία που θα συμφωνούνται εκάστοτε.
iv. Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν, για λόγους που αναφέρονται στην διαθεσιμότητα του δικτύου, στον μεγάλο αριθμό των αποστελλομένων μηνυμάτων, σε βλάβες των δημοσίων ή μη τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή στην πρόσκαιρη μη λειτουργία του δικτύου για λόγους συντήρησης ή επισκευής, τα αποστελλόμενα μηνύματα να περιέρχονται στον Πελάτη με κάποια καθυστέρηση. Σε σπάνιες περιπτώσεις είναι επίσης δυνατόν ένα μήνυμα να μην περιέλθει στον Πελάτη. Η ACTIVEMMS δεν φέρει ευθύνη για τις καθυστερήσεις ή αστοχίες αυτές, εφ' όσον αυτές μπορούν εν γένει να χαρακτηρισθούν ως εύλογες και στατιστικά αναμενόμενες.

v. Σε κάθε περίπτωση, η ACTIVEMMS δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή αστοχίες που οφείλονται σε τυχερά γεγονότα, σε γεγονότα ανώτερης βίας ή και σε ελαφρά αμέλεια.


3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
i. Η ACTIVEMMS λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα από την σύγχρονη στάθμη της τεχνολογίας μέτρα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των διαβιβαζομένων μηνυμάτων.

ii. Εντούτοις, τα μέρη συνομολογούν ότι το περιβάλλον του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, εν γένει, δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως ασφαλές. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να γίνεται χρήση των Υπηρεσιών για την αποστολή απορρήτων, εμπιστευτικών και, γενικότερα, ευαίσθητων δεδομένων.


4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
i. Η ACTIVEMMS υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτική κάθε πληροφορία που αναφέρεται στις Δράσεις και περιήλθε σε γνώση της κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ή με αφορμή την παρούσα σύμβαση.II. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

i. Ο Πελάτης συνομολογεί ότι η ACTIVEMMS ουδεμία έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων τα οποία δημιουργούνται από τους Χρήστες και περιέρχονται σε αυτόν μέσω των Υπηρεσιών.

ii. Δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες συνίστανται και εξαντλούνται στην ηλεκτρονική λήψη και διαβίβαση των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους Χρήστες στο πλαίσιο των Δράσεων, ή, εξαιρετικά, στην αυτόματη επεξεργασία τους (π.χ. για την άθροιση των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεως ή την αυτόματη διαγραφή υβριστικών λέξεων και φράσεων) χωρίς πραγματική λήψη γνώσης του περιεχομένου τους και σύμφωνα πάντα με τους κανόνες επεξεργασίας που υποδεικνύει εκάστοτε ο Πελάτης, η ACTIVEMMS ουδεμία ευθύνη φέρει:
     a. για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλουν οι Χρήστες.
     b. για την εκ μέρους του Πελάτη επιλογή, επεξεργασία και την ορθή προβολή ή την μη προβολή μηνύματος ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που διαβιβάζει ο Χρήστης μέσω της υπηρεσίας στον Πελάτη στο πλαίσιο οποιασδήποτε Δράσης.
     c. για την εκ μέρους του Πελάτη ορθή αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή μη αναμετάδοση των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεως δια των Μέσων ή την παράλειψη της καταμέτρησης ή εσφαλμένη απόδοση ψήφου ή γνώμης.III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

i. Ο Πελάτης θα ενημερώνει εγκαίρως την Activemms για τις Δράσεις που προτίθεται να προσφέρει, για το περιεχόμενο των μηνυμάτων ΜΟ και ΜΤ, τη διάρκεια των Δράσεων και όλες τις συναφείς λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών εκ μέρους της ACTIVEMMS.

ii. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαφήμισης, διενέργειας ή διεξαγωγής εκάστης Δράσης, ο Πελάτης οφείλει απαραίτητα να γνωστοποιεί στο κοινό μέσω καταλλήλων γραπτών ανακοινώσεων των Μέσων που διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
     a. Την τιμή ανά μήνυμα (συμπ. ΦΠΑ + φόρου κινητής)
     b. Τον αριθμό των SMS που απαιτούνται από τον χρήστη για ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
     c. Το αν η υπηρεσία είναι συνδρομητική ή όχι.
     d. Την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ: HUBSMS Ltd
     e. Ένα τηλέφωνο εξυπηρέτησης, μηδενικής ή αστικής χρέωσης, στο οποίο οι χρήστες θα μπορούν να μιλήσουν με έναν εκπρόσωπο της εταιρίας τουλάχιστον σε ώρες γραφείου.
     f. Αν πρόκειται για υπηρεσία ενηλίκων

Για παράδειγμα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρουσιάζονται στους όρους χρήσης μιας υπηρεσίας ως εξής: “Η χρέωση καταβάλλεται μέσω υπηρεσίας premium SMS που παρέχεται από την HUBSMS Ltd, ΤΗΛ 2152151235”

iii. Ο Πελάτης υποχρεούται, εν γένει, να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για θεμιτούς και μόνον σκοπούς, τηρώντας τους νόμους του κράτους και τις επιταγές που επιβάλλονται από τα χρηστά ήθη. Ενδεικτικά, απαγορεύεται στο Πελάτη να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για την διενέργεια απαγορευμένων δραστηριοτήτων, για σκοπούς ανήθικους, για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών που υπάγονται σε ρυθμιστικά καθεστώτα ή που μπορούν να βλάψουν τους ανήλικους ή άλλες ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού ή για την υποστήριξη ιδεών που μπορεί να θεωρηθεί ότι εξωθούν στην τέλεση παρανόμων πράξεων ή στην κατάλυση της ελληνικής συνταγματικής τάξης.

iv. Ο Πελάτης υποχρεούται να μεριμνά ώστε να μην εξωθεί ή άλλως πως προκαλεί τους Χρήστες μέσω των Δράσεων να διαβιβάζουν μηνύματα τα οποία είναι δυνατόν να προσβάλλουν την προσωπικότητα ή τα χρηστά ήθη ή την τιμή και την υπόληψη τρίτων ή μηνύματα που προσβάλλουν καθ' οιονδήποτε τρόπο κατοχυρωμένα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.

v. Ο Πελάτης οφείλει, μεταξύ άλλων, να τηρεί τις αρχές και τις διαδικασίες που θεσπίζει ο ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, ιδία δε τις διατάξεις για τη σύναψη συμβάσεων από απόσταση και για την διαφήμιση.

vi. Απαγορεύεται εξ άλλου στον Πελάτης να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες με σκοπό την άμεση ή έμμεση άγρευση, συλλογή ή επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες ή με τρίτα πρόσωπα και ιδίως πληροφοριών που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως προσωπικές και ευαίσθητες.

vii. Ο Πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πληροφορία που περιέρχεται σ' αυτόν και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως προσωπική (ευαίσθητη ή μη) μόνο για τους διακηρυγμένους σκοπούς κάθε Δράσης, να καταστρέφει δε πάραυτα κάθε τέτοια πληροφορία μετά το πέρας της Δράσης.

viii. Εφ' όσον, πάντως, συντρέχει περίπτωση, ο Πελάτης οφείλει να τηρεί κατά την επεξεργασία των δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση του στο πλαίσιο οποιασδήποτε Δράσης τις αρχές και τις διαδικασίες που διαγράφονται στον ν. 2251/1994, ενημερώνοντας, εφ' όσον συντρέχει περίπτωση, τις αρμόδιες Αρχές και τους Χρήστες όταν και όπου επιτάσσει ο νόμος.

ix. Εκ του περισσού συνομολογείται ότι, σε κάθε πάντως περίπτωση, η ACTIVEMMS δεσμεύεται να τηρεί απόρρητη οποιαδήποτε πληροφορία αφορά προσωπικά δεδομένα των Χρηστών τα οποία τυχόν καθ' οιονδήποτε τρόπο θα έλθουν σε γνώση της, διατηρεί δε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καταστρέφει κάθε τυχόν ηλεκτρονικό ή άλλο αρχείο έχει δημιουργήσει για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Δράσης για την οποία προορίζεται.

x. Παράβαση εκ μέρους του Πελάτη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα, συνιστά σπουδαίο λόγο για την εκ μέρους της ACTIVEMMS άρνηση υλοποίησης ή και τη διακοπή ορισμένης Δράσης και καταγγελίας της παρούσης σύμβασης, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της ACTIVEMMS για την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω ζημίας της.Twitter