Οικονομικοί όροι

Οικονομικοί όροι

Για την χρησιμοποίηση των Υπηρεσιών στις Δράσεις του, ο Πελάτης δικαιούται αμοιβής, υπολογιζόμενης επί των καθαρών προ φόρων εισπράξεων της Activemms από τις Εταιρείες για τη διακίνηση των μηνυμάτων που αναφέρονται στις Υπηρεσίες του Πελάτη.

Για κάθε υπηρεσία και πενταψήφιο αριθμό, η Activemms θα αποδίδει στον Πελάτη ποσοστό επί των εσόδων της, στην καθαρή αξία του κάθε εισερχόμενου μηνύματος. Το ποσοστό που δικαιούται ο Πελάτης είναι ενσωματωμένο στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που έχει υπογράψει με την Activemms. Εκκαθάριση, υπολογισμός και τιμολόγηση των αμοιβών του Πελάτη γίνεται κάθε μήνα.

Η Activemms παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίας smsnews, μέσα από τον πίνακα ελέγχου λογαριασμού, πλήρη πρόσβαση στην κίνηση των εισερχόμενων μηνυμάτων και στα ποσοστά που δικαιούται σε πραγματικό χρόνο, καθώς και στις προηγούμενες μηνιαίες εκκαθαρίσεις.

Ο Πελάτης για να πληρωθεί το ποσό που του αναλογεί, σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ μας συμφωνίας (οι οποίοι αναφέρονται ρητά στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό), εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την Activemms.

Ποσοστά πελατών που δεν έχουν τιμολογηθεί απο τον Πελάτη προς την Activemms μέσα στο τρέχων ημερολογιακο έτος, παραγράφονται απο τον λογαριασμό του Πελάτη και δεν μπορούν να γίνουν απαιτητά.

Για την υλοποίηση και ενεργοποίηση της διασύνδεσης (gateway) μεταξύ των συστημάτων της Activemms και του Πελάτη, ο Πελάτης επιβαρύνεται με εφάπαξ και ετήσιο συνδρομητικό κόστος. Η Activemms τιμολογεί τον πελάτη με την ολοκλήρωση υπογραφής της σύμβασης και την εντολή υλοποίησης του gateway από τον Πελάτη, καθώς και κατ' έτος για την ετήσια συνδρομή. Η εξόφληση του τιμολογούμενου ποσού πραγματοποιείται από τον Πελάτη εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης.

Ποσά προς τιμολόγηση μικρότερα των 10€ παραγράφονται.

Η απόδοση των ποσοστών από την ActiveMMS πραγματοποιείται εντός 90 ημερών από την τιμολόγηση τους.


 

 

Twitter